ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2566/UBND-QLĐT
V/v: Thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dng xác định giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Lào Cai, ngày 19 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính;
-
Các S quản lý xây dựng chuyên ngành;
- U
BND các huyện, thành phố.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng (Báo cáo số: 895/SXD-QLKT ngày 16/6/2015), về việc thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác địnhgiá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xâydựng có hiệu lực từ ngày 15/5/2015; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Do Thông tư hướng dẫn có nhiều điểm chưa rõ (Sở Xây dựng đã có Công văn báo cáo Bộ Xây dựng). Trong khi chờ Bộ Xây dựng trả lời, UBND tỉnh đồng ý tiếp tục áp dụng mức lương cơ sở là: 1.400.000 đồng/tháng theo Chỉ đạo tại Công văn số: 2313/UBND-QLĐT ngày 28/6/2013 của UBND tnh.

Căn cứ văn bản này, các S quản lý xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan t chức thực hiện.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Trang TT điện tử Văn phòng
- Lưu VT, TH, QLĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương