VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2566/VPCP-KNTN
V/v giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Tao (thành phố Hồ Chí Minh)

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:  

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xétbáo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 402/BTNMT-TTr ngày 18tháng 02 năm 2009 về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Tao (ngụ tại số83, đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh),Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồngý với kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 402/BTNMT-TTr ngày 18 tháng 02 năm 2009; giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minhtổ chức thực hiện; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm2009;

Vănphòng Chính phủ thông báo để Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minhbiết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);
- Bà Võ Thị Tao (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KNTN (3), TĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ