BỘ XÂY DỰNG
--------
Số: 2567/BXD –HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp GPXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bất động sản AZ
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 41/2013/CV-AZ ngày 14/10/2013 kèm theo hồ sơ của Công ty Cổ phần Bất động sản AZ đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị mới có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng; nhưng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng công trình (Nghị định 64/CP ) lại thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng.
Căn cứ các tài liệu do Công ty Cổ phần Bất động sản AZ gửi kèm theo văn bản nêu trên cho thấy công trình thuộc lô đất CT-01 của Khu đô thị mới Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội đã có quy hoạch chi tiết 1/500 do UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt theo Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 và điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 04/7/2008.
Đối chiếu với các quy định nêu trên, nếu công trình thuộc lô đất CT-01 của Khu đô thị mới Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội đã khởi công trước ngày 20/10/2012 (là ngày Nghị định số 64/CP có hiệu lực), thì thuộc đối tượng không phải xin giấy phép xây dựng công trình.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Bất động sản AZ thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên,- Sở XD TP. Hà Nội,- Tổng công ty HUD
- Lưu: VT, HĐXD (NTH-04).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh