BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2567/LĐTBXH-TL
V/v phân cấp chuyển xếp lương trong doanh nghiệp nhà nước để giải quyết chế độ BHXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải

Trả lời công văn số 2700/GTVT -TCCB ngày 27/6/2003 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp và Thông tư số 12/LB-TT ngày 02/6/1993 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Tài chính hướng dẫn việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp nhà nước thì việc xếp lương, nâng bậc lương, nâng ngạch lương thuộc thẩm quyền quyết định của các Bộ, ngành, địa phương (trừ chuyên viên cao cấp và tương đương phải có sự thoả thuận của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội trước khi quyết định).

Việc Bộ Giao thông Vận tải có quyết định số 818 QĐ/TCCB-LĐ ngày 3/6/1994 quy định tạm thời phân cấp quản lý về công tác tổ chức cán bộ và lao động có phân cấp cho các Tổng công ty, Liên hiệp xí nghiệp và doanh nghiệp hạng I được quyết định chuyển xếp lương, nâng bậc lương từ bậc 4 chuyên viên chính và tương đương trở xuống là thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải.

Tuy nhiên khi phân cấp Bộ Giao thông Vận tải cần chỉ đạo kiểm tra các Tổng công ty, doanh nghiệp thực hiện việc xếp lương, nâng bậc lương, nâng ngạch lương theo đúng quy định tại Thông tư 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 4/4/1998 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước và Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước để làm cơ sở đóng, hưởng bảo hiểm xã hội. Những trường hợp làm sai, làm không đúng quy định, cần phải được chấn chỉnh và thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước. Trên cơ sở đó, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo đúng quy định của Nhà nước./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng