BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2567/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu linh kiện để lắp ráp xe ô tô

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Công ty ô tô Việt Nam Daewoo;
(Km 12 Quốc lộ 1A Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội)
- Công ty TNHH xe buýt Daewoo Việt Nam;
(Khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Phúc)
- Cục Hải quan TP.Hà Nội.

Trả lời các công văn số 109/11/Admngày 19/5/2011 và 110/11/Adm ngày 20/5/2011 của Công ty ô tô Việt Nam Daewoo vàcông văn số 20112405-DWB ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Công ty TNHH xe buýtDaewoo Việt Nam về việc thuế nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe ô tô, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Phụ lục III banhành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính quyđịnh mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theodanh mục mặt hàng chịu thuế, thì: Một trong các điều kiện để bộ linh kiện rờiđồng bộ hoặc không đồng bộ nhập khẩu để sản xuất lắp ráp ô tô được phân loại,tính thuế theo từng linh kiện, phụ kiện, phụ tùng là linh kiện đó phải đáp ứngmức độ rời rạc tối thiểu bằng mức độ rời rạc của linh kiện ô tô quy định tạiQuyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ.Trường hợp trong bộ linh kiện nhập khẩu có một linh kiện có mức độ rời rạc thấphơn mức độ rời rạc theo quy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN thì phảinộp thuế nhập khẩu cho cả bộ linh kiện theo mức thuế suất của ô tô nguyênchiếc.

Đề nghị Công ty ô tô Việt NamDaewoo và Công ty TNHH xe buýt Daewoo Việt Nam thực hiện kê khai nộp thuế chobộ linh kiện để lắp ráp ô tô theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty ô tô Việt Nam Daewoo, Công ty TNHH xe buýt Daewoo Việt Nam và Cục Hải quan TP.Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường