BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2568/BXD-KTXD
V/v xác định đơn giá, định mức công tác nén tĩnh nhanh thử tải cọc bê tông áp dụng Robot ép cọc tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2.

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Ban điều hành dự án nhàmáy nhiệt điện Thái Bình 2

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1466/TB2 -KTTC ngày22/8/2014 của Ban điều hành dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đề nghị hướngdẫn xác định đơn giá, định mức công tác nén tĩnh nhanh thử tải cọc bê tông ápdụng Robot ép cọc tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình thì hệ thống định mức do nhà nước công bố là để tham khảo và đượcquy định như sau:

- Đối với các định mức chưa có trong hệ thống địnhmức đã công bố, chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căn cứ theo yêu cầu,điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn của Bộ Xâydựng để xây dựng định mức mới hoặc áp dụng các định mức xây dựng tương tự ởcông trình khác.

- Đối với các công tác xây dựng đã có trong hệ thốngđịnh mức xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thicông hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tưvấn điều chỉnh những định mức đó cho phù hợp để áp dụng cho công trình.

Định mức cho công tác thí nghiệm nén tĩnh nhanh thửtải cọc bê tông áp dụng Robot ép cọc do Công ty cổ phần Kiểm định và Tư vấn xâydựng lập được Ban điều hành dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 gửi kèm côngvăn số 1466/TB2 -KTTC ngày 22/8/2014 chưa được công bố, vì vậy chủ đầu tư tổchức xây dựng định mức cho công tác thí nghiệm này trên cơ sở đề cương thínghiệm được các bên thống nhất và điều kiện thực tế của công trình để lập vàquản lý chi phí cho công tác thí nghiệm nén tĩnh nhanh thử tải cọc bê tông ápdụng Robot ép cọc của dự án như định mức kèm theo công văn số 1466/TB2 -KTTC làphù hợp với quy định của Thông tư số 04/2010/TT-BXD.

Ban điều hành dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2căn cứ hướng dẫn trên thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh