BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2568/TCHQ-GSQL
V/v gia công xuất khẩu phần mềm và NK phần mềm qua mạng internet

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 1155/HQHN-NV ngày 01/6/2006 của Cục Hảiquan TP. Hà Nội về gia công xuất khẩu phần mềm cho nước ngoài và nhập khẩu phầnmềm từ nước ngoài qua mạng internet, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Khoản 2, Điều 4 Luật Hải quan quy định “Hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu, quá cảnh bao gồm tất cả động sản có mã số và tên gọi theo quyđịnh của pháp luật được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc lưu giữ trong địabàn hoạt động của Hải quan”

Đối với phần mềm hiện nay chưa có mã số trong danh mục HS vàdanh mục biểu thuế; phần mềm xuất khẩu, nhập khẩu qua mạng internet, không quagiám sát hải quan; căn cứ khoản 2, Điều 4, Điều 2 Luật Hải quan thì việc xuấtkhẩu, nhập khẩu phần mềm qua mạng internet không thuộc phạm vi điều chỉnh củaLuật Hải quan.

Vì vậy, cơ quan Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải làmthủ tục hải quan đối với việc gia công xuất khẩu phần mềm cho nước ngoài vànhập khẩu phần mềm từ nước ngoài qua mạng internet.

Những vấn đề khác liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu phầnmềm qua mạng internet đề nghị Cục Hải quan Tp. Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệpliên hệ với cơ quan văn hóa để được hướng dẫn cụ thể.

2- Về ưu đãi thuế GTGT đối với gia công xuất khẩu phần mềmcho nước ngoài:

Theo ý kiến của Tổng cục Thuế tại Phiếu tham gia ý kiến ngày19/12/2005 thì hoạt động gia công xuất khẩu phần mềm qua mạng internet, khôngchịu sự giám sát của Hải quan được coi là một loại dịch vụ doanh nghiệp ViệtNam thực hiện và cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài để tiêu dùng ngoài lãnhthổ Việt Nam nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 0%; điều kiện hồ sơ để khấutrừ/hoàn thuế GTGT của loại hình dịch vụ này đã được quy định tại các văn bảnhướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết vàhướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An