BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2568/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về thuế đối với hàng gia công và hàng TNTX

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1127/HQBRVT-TXNK ngày 2/5/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàuv/v vướng mắc về thuế đối với hàng gia công ở nước ngoài và hàng tạm nhập táixuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét, báo cáo cấp cóthẩm quyền hướng dẫn xử lý vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - VũngTàu báo cáo cụ thể những trường hợp vướng mắc phát sinh như tại công văn số1127/HQBRVT-TXNK ngày 2/5/2013 nêu trên trước đây đã xử lý như thế nào? đề xuấtphương án giải quyết cụ thể vướng mắc nêu tại công văn số 1127/HQBRVT-TXNK vànêu rõ cơ sở đề xuất, có minh họa kết quả tính thuế cụ thể, tiền thuế chênhlệch tăng giảm theo 02 cách:

- Cách 1: Tính theo nguyên liệu giacông do phía nước ngoài cung cấp / vật tư, thiết bị thay thế hàng hóa sửa chữaở nước ngoài;

- Cách 2: Tính thuế theo sản phẩmgia công / hàng hóa sửa chữa.

Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày21/5/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang