BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2569/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản phụ cấp, hỗ trợ cho người lao động đi đào tạo tại nước ngoài.

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH VARD Vũng Tàu
(Địa chỉ: KCN Đồng Xuyên, P.Rạch Giá, Tp. Vũng Tàu)

Trả lời công văn số LO14071 ngày 21/4/2014 của Công ty TNHH VARD VũngTàu phản ánh vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) và thuế thu nhậpdoanh nghiệp (thuế TNDN) liên quan đến chi phí đào tạo cho người lao động tạinước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế TNCN đối với khoản chi phụ cấp hỗ trợ cho ngườilao động đi đào tạo ở nước ngoài.

Tại khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BộTài chính hướng dẫn:

“2. ...Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao độngnhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền côngdưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương,tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọihình thức:

... đ.4) Phần khoán chi văn phòngphẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hànhcủa Nhà nước. Mức khoán chi không tínhvào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quanhành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của BộTài chính.

đ.4.2) Đối với người lao động làmviệc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phùhợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo cácvăn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, cácvăn phòng đại diện của tổ chức nướcngoài: mức khoán chi thực hiện theo quyđịnh của Tổ chức quốc tế, văn phòng đạidiện của tổ chức nước ngoài.

... đ.6) Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, taynghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của ngườilao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thunhập của người lao động".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp chi phí đi lại, chi phí tiêu vặt củangười lao động đi đào tạo tại nước ngoài nếu đủ điều kiện được xác định là côngtác phí theo Chính sách và các quy định về đi công tác của công ty thì khôngtính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Phần chi công tác phí vượtmức quy định tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

2. Vềchính sách thuế TNDN đối với khoản chi phụ cấp hỗtrợ cho người lao động đi đào tạo ở nước ngoài.

Tại khoản 2.8, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 củaChính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cóhướng dẫn:

“2.8. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của BộLuật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước vànước ngoài vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối vớicán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu cóđầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định được tính vào chi phí được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại và tiền ở cho người lao độngthì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoántiền đi lại và tiền ở theo quy định của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức,viên chức Nhà nước.

Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điệntử cho người lao động đi công tác để phục hoạt động sản xuất kinh doanh củadoanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bayđiện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiềnmặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. Trường hợpdoanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từlàm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, giấy điều độngđi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cánhân tham gia hành trình vận chuyển”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp công ty TNHH VARD Vũng Tàu trong năm2014 có thực hiện chi các khoản tiền tiêu vặt, chi phí đi lại (theo mức khoán) cho các nhân viên của đơn vị đi đào tạo ởnước ngoài phù hợp với hướng dẫn nêu trên thì được tính vào chi phí hợp lý khixác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2014.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH VARD được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh BR-VT;
- Vụ Pháp chế; Chính sách;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn