BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2569 TCT/NV9
V/v thu thuế theo TT 108/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo tiết 1.2.g điểm 1 mục II Thông tư số108/2000/TT-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tàichính đối với nhà khách của cơ quan nhà nước, đoàn thể ở trung ương và địaphương thì “các nhà khách được thực hiện phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng(GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo mức khoán một tỷ lệ % trêndoanh thu. Mức khoán nộp cụ thể đối với mỗi nhà khách do Cục Thuế các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà khách đóng trụ sở xác định để kê khai,nộp thuế hàng năm”.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của các nhà khách được phéphoạt động theo điểm 3 Công văn số 1298/CP-KTTH ngày 2/11/1998 của Chính phủ vềviệc chuyển nhà khách, nhà nghỉ sang hoạt động kinh doanh và điểm 1 Công văn số 664/CP-KTTH ngày 18/7/2000 của Chính phủ về việc hoạt động của nhà khách trực thuộcUỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ yếu là phục vụ cán bộ, đại biểu về làmviệc, dự hội nghị Đảng, Quốc hội, chính quyền các cấp.

Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh,thành phố tổ chức khảo sát thực tế để tính toán, xác định mức khoán thuế GTGT,thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu phù hợp với thực tế hoạt động của từngnhà khách thuộc đối tượng quy định tại các Công văn của Chính phủ nêu trên, đảmbảo đúng Luật và phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà kháchhoạt động phục vụ ngày càng tốt hơn và phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đềnghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố báo cáo, phản ảnh kịp thời về Tổng cục Thuếđể phối hợp giải quyết./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu