BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 257/QLLĐNN-QLLĐ
V/v: UBLĐ Đài Loan tạm đình chỉ hoạt động dịch vụ việc làm của công ty môi giới Đài Loan

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở Đài Loan

Quản lý lao động ngoài nước nhận được công văn số 231/VPĐB-LĐ ngày 17/3/2006 của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan thôngbáo việc Ủy ban Lao động Đài Loan xử phạt đình chỉ có thời hạn hoạt động dịchvụ việc làm của công ty môi giới Đài Loan do vi phạm Luật dịch vụ việc làm dướiđây:

Tên công ty

Người phụ trách

Địa chỉ

Thời gian

Cty HH khai phát Phục Khang Thác

Mã An Nhân

Số 398, lầu 7, phòng 5, đường Hoàn Bắc, Tp Trung Lịch, huyện Đào Viên

6 tháng: từ 01/5/2006 đến 31/10/2006

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để cácdoanh nghiệp biết và yêu cầu các doanh nghiệp hiện đang hợp tác với công ty có biệnpháp tăng cường quản lý, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đếnngười lao động trong thời gian công ty này bị tạm đình chỉ hoạt động dịch vụviệc làm./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Cục
- Ban QLLĐ tại Đài Loan
- Các phòng: TTLĐ, KHTC, ĐT-GDĐH, TTRa, TTTT;
- Lưu VT-QLLĐ

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Đình Toàn