BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2570/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT, thuế TTĐB xe ô tô cứu thương nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

Tổng công ty CP y tế DANAMECO
(105 Hùng Vương, Tp. Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 912/DNM-TC ngày26/5/2011 của Tổng công ty CP y tế DANAMECO về việc xử lý thuế giá trị gia tăng(GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) xe ô tô cứu thương nhập khẩu. Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Về việc xử lý vấn đề nêu trên, ngày28/5/2010, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3455/TCHQ-TXNK trả lời Tổng côngty. Tuy nhiên, cho đến nay Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhận được công văn của BộQuốc phòng và hồ sơ đề nghị ghi thu ghi chi thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuếtiêu thụ đặc biệt (TTĐB) mặt hàng nêu trên theo nội dung công văn số 266/BTC-TCHQ ngày 7.1.2010 của Bộ Tài chính, đồng thời hồ sơ kèm theo công văn912/DNM-TC cũng không có các tài liệu kèm theo như trên.

Vì vậy, để xử lý thống nhất, Tổngcục Hải quan đề nghị Tổng công ty phối hợp với các cơ quan liên quan nhanhchóng hoàn thiện hồ sơ theo nội dung công văn số 266/BTC-TCHQ và gửi về Tổngcục Hải quan để được xem xét xử lý.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Tổngcông ty CP y tế DANAMECO biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03),P.CST

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang