BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 2570/TCT-CS
V/v: Miễn tiền thuê đất.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu
Trả lời công văn số 240/CT-THNVDT ngày 10/5/2012 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về miễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại điểm b khoản 4 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủvề thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp:
“4. Kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động, cụ thể như sau:
……….
b) Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư.”
- Tại tiết b điểm 4 khoản 10 Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: “b) Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.”
Căn cứ các quy định trên, đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc diện được xét miễn giảm tiền thuê đất bảy (7) năm kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ và tiết b điểm 4 khoản 10 Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ. Hồ sơ miễn tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 39 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS;
- Vụ CST-BTC; Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (1b);
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn