BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2570/TCT /HTQT
V/v miễn giảm thuế cước theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 25/12/2003, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4870 TCT/HTQT hướng dẫn các đại lý tàu biển và hãng tàu trong việc hoàn thiện các hồ sơ miễn giảm thuế cước và xác định đúng số thuế cước thuộc phạm vi áp dụng Điều 8-Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Sau đó, ngày 13/5/2003, Tổng cục Thuế tiếp tục có công văn số 1635 TCT/HTQT giải thích cụ thể về việc áp dụng miễn giảm thuế cước theo Hiệp định thuế.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các công văn nói trên rất chậm, gây nợ đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến tình hình quản lý thu thuế. Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thông báo cho các đại lý tàu biển đang có hồ sơ xin áp dụng miễn giảm thuế cước theo Hiệp định thuế về thời hạn cuối cùng để hoàn tất hồ sơ bổ sung là ngày 30/8/2003. Sau thời hạn này, nếu các đại lý không hoàn tất hồ sơ, đề nghị Cục Thuế ra quyết định truy thu số thuế cước và các loại thuế khác (như thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cho thuê (lưu) container, phí xuất vận đơn) mà các đại lý còn nợ không đủ điều kiện áp dụng Điều 8 Hiệp định thuế.

Các cục Thuế lưu ý một số nội dung sau khi giải quyết các hồ sơ miễn giảm thuế cước theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần;

- Các khoản thu nhập khác như phí phát hành vận đơn không được xét miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong hồ sơ miễn giảm thuế cước. Đối với tiều lưu cont., cần tham chiếu với các quy định tại Điều 8 từng Hiệp định cụ thể.

- Đối với tiền cước phát sinh trước năm 1999, Cục thuế hướng dẫn các đại lý về thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn tại công văn số 217 TCT/HTQT ngày 2/2/1996 để xác định số thuế cước thuộc diện áp dụng Hiệp định thuế.

Tổng cục thuế đề nghị các Cục thuế nghiêm chỉnh thực hiện và có báo cáo kết quả trong báo cáo quý 3/2003 theo quy chế báo cáo định kỳ về thực hiện Hiệp định thuế được quy định tại Quyết định số 1133/TCT /QĐ/HTQT ngày 13/7/2001 của Tổng Cục thuế./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc