BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2571/BCT-XNK
V/v Xuất khẩu hàng hóa thanh lý do giải thể

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Mỹ phẩm AVON (Việt Nam)
(Số 8 VSIP, đường số 2, KCN Việt Nam-Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn đề ngày 07 tháng 3năm 2013 và ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Công ty TNHH Mỹ phẩm AVON (Việt Nam) vềviệc xuất khẩu hàng hóa thanh lý do giải thể và cam kết không hoàn thuế nhậpkhẩu, nộp thuế xuất khẩu (nếu có) khi xuất khẩu hàng hóa thanh lý do giải thể;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BQL ngày30 tháng 01 năm 2013 của Ban Quản lý HCN Việt Nam - Singapore về việc chấm dứthoạt động của doanh nghiệp và dự án đầu tư đối với Công ty TNHH Mỹ phẩm AVON(Việt Nam);

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty thực hiện thủtục thanh lý do giải thể doanh nghiệp đối với hàng hóa là tài sản cố định,nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh theo quyđịnh tại khoản 4 mục II và khoản 1 mục III Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt độngxuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩmcủa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Sau khi hoàn tất thủ tục thanh lýhàng hóa do giải thể doanh nghiệp theo quy định, Công ty làm thủ tục xuất khẩutại cơ quan Hải quan, không phải xin phép Bộ Công Thương.

2. Việc xuất khẩu hàng hóa thanh lýdo giải thể của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo các quyđịnh hiện hành.

Công văn này có hiệu lực đến hếtngày 30 tháng 9 năm 2013.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục Hải quan Bình Dương;
- Lưu: VT, XNK (khanhhg)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh