BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2572/TCHQ-KTTT
V/v thu bổ sung thuế nhập khẩu đối với xe máy dạng CKD thu nợ với Lào

Hà Nội , ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố .

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại công văn số: 5016TC/VP ngày 14/5/2003 về việc bổ sung thuế nhập khẩu đối với bộ linh kiện xe máy dạng CKD thu nợ với Lào.

Căn cứ nội dung các công văn số: 3419 TC/TCT ngày 14/4/2003; số: 3420 TC/TCT ngày 14/4/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng Cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

1. Phạm vi bổ sung thuế nhập khẩu đối với xe máy dạng CKD thu nợ với Lào.

Chỉ thực hiện thu bổ sung thuế nhập khẩu đối với xe máy dạng CKD thu nợ với Lào trong phạm vi điều chỉnh của các công văn số: 3419 TC/TCT ngày 14/4/2003; số: 3420 TC/TCT ngày 14/4/2003 của Bộ Tài chính cụ thể:

- Tính lại thuế nhập khẩu theo giá tối thiểu đối với 4.988 bộ linh kiện đã áp giá: 1.000,00 USD/bộ tại công văn số : 1105 TC/TCT ngày 11/10/2002.

- Tính lại thuế nhập khẩu theo giá tối thiểu đối với số lượng bộ linh kiện được áp dụng theo giá tính thuế quy định tại công văn số: 11877 TC/TCT ngày 04/11/2002.

2. Cục Hải quan các địa phương khẩn trương tính toán chính xác số thuế nhập khẩu phải thu bổ sung của các doanh nghiệp theo nội dung các công văn 3419 TC/TCT ngày 14/4/2003; số: 3420 TC/TCT ngày 14/4/2003 nêu trên, ra quyết định điều chỉnh và tích cực triển khai các biện pháp (đôn đốc, phối hợp với ngân hàng trích số dư tài khoản tiền gửi để nộp thuế, cưỡng chế...) nhằm buộc doanh nghiệp nộp đầy đủ và đúng hạn số thuế phải nộp bổ sung.

3. Trước ngày 05 hàng tháng báo cáo về Tổng cục tình hình triển khai và kết quả thu bổ sung thuế nhập khẩu đối với bộ linh kiện xe máy dạng CKD thu nợ với Lào.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các địa phương biết và khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng các văn bản nêu trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng