BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2572 TCT/NV7
V/v Thuế GTGT đối với SP.đo đặc địa chính.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2001

Kính gửi: trungtâm kỹ thuật địa chính tỉnh quảng trị

Trả lời công văn số 29/TT-ĐC ngày 28/6/2001 của Trungtâm kỹ thuật Địa chính tỉnh Quảng trị về việc thực hiện thuế GTGT được sản phẩmđo đạc địa chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 17, Điều Nghị định số 79/2000/NĐ-CPngày 29.12.2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị giatăng thì hoạt động điều tra, thăm dò địa chất, đo đạc, lập bản đồ thuộc loạiđiều tra cơ bản của Nhà nước, do ngân sách Nhà nước cấp phát kinh phí để thựchiện không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 87/CP ngày19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập,chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước thì ngân sách Nhà nước bao gồm ngânsách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương (ngân sách địa phương).Ngân sách các cấp chính quyền địa phương trong đó có ngân sách cấp xã, phường,thị trấn (gọi chung là ngân sách cấp xã).

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Trung tâm kỹ thuậtĐịa chính Quảng trị thực hiện các chỉ tiêu đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND tỉnh giao bằng nguồn ngân sách Nhànước thì các hoạt động trên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Trường hợp Trung tâm thực hiện hợp đồng đo đạc, lậphồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND xã bằng nguồnvốn ngân sách xã cũng không thuộc đối tượng chiụ thuế GTGT; nếu đơn vị thựchiện hợp đồng đóng góp của dân thì các hoạt động trên thuộc đối tượng chịu thuếGTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Trung tâm kỹ thuật Địa chínhQuảng trị biết và thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến