BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2574/TCQH-KTSTQ
V/v Giải quyết vướng mắc trong kiểm tra sau thông quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan Hà nội
- Các Cục Hải quan tỉnh, Thành phố

Trả lời công văn số 699/HQHN-KTSTQ ngày 08-5-2003 của cục Hải quan thành phố Hà Nội phản ánh một số vướng mắc trong công tác kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn như sau:

1. Việc áp dụng chính sách thuế truy thu đã được quy định cụ thể tại Mục II phần E Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22-12-1998 của Bộ Tài chính: căn cứ để tính truy thu thuế là giá tính thuế và thuế suất được áp dụng theo quy định tại thời điểm tính truy thu. Về bất cập trong quy định trên Tổng cục Hải quan đang báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi cho phù hợp với thực tế. Trong khi chưa có quy định khác cơ quan hải quan địa phương vẫn thực hiện theo đúng hướng dẫn trên.

2. Về thời hạn nộp, tài khoản, biện pháp cưỡng chế tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính về hải quan:

- Tiền thuế truy thu được nộp theo Quyết định truy thu thuế, chênh lệch giá (mẫu 18/CTKT-2002 ) và được nộp vào tài khoản “tạm giữ chừ xử lý” của cơ quan hải quan mở tại kho bạc, Thời hạn nộp đã được quy định rõ tại mục II. phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC dẫn trên đối với từng loại hình xuất nhập khẩu cụ thể. Nếu quá thời hạn đó mà chưa nộp thì cũng sẽ bị áp dụng các biện quy định tại điểm 1-d, mục I, Phần G Thông tư số 172/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Tiền phạt vi phạm hành chính về hải quan được nộp theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan (mẫu 14a/CTKT-2001 và 14b/CTKT-2001) vào tài khoản “Tạm giữ chờ xử lý” của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc. Thời hạn phải thi hành (nộp tiền phạt) quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan trong lĩnh vực thuế được quy định tại điểm 2.3. điều 2 Phần III Thông tư 128/1998/TT-BTC ngày 22-9-1998 của Bộ Tài chính là 05 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Thời hạn phải thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngoài lĩnh vực thuế được căn cứ vào điều 58 pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính về hải quan năm 2002 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-10-2002). Việc áp dụng các hình thức xử lý đối với hành vi không chấp hành các Quyết định xử lý được quy định tại các văn bản tương ứng nêu trên (Thông tư 128/1998/TT-BTC và pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính 202).

Yêu cầu các đơn vị tổ chức theo dõi việc chấp hành truy thu thuế và tiền phạt vi phạm hành chính về hải quan để có biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nộp vào ngân sách Nhà nước đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để cục Hải quan các tỉnh, Thành phố biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc