BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2575/TCT-PCCS
V/v: Kê khai nộp thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 362/CT-TT &HT ngày 13/3/2006 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ hỏi về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1 mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: "Thời điểm để xác định doanh thu tính thuế GTGT phát sinh là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng (đối với trường hợp bán theo hình thức trả góp) hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người mua, không phân biệt người mua đã trả tiền hay chưa trả tiền".

- Tại điểm 1.2 mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn có quy định: "Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định".

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, cơ sở kinh doanh khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải lập ngay hóa đơn giao cho người mua và tính thuế GTGT không phân biệt người mua đã trả tiền hay chưa trả tiền. Trường hợp cung cấp hàng hóa, dịch vụ không lập ngay hóa đơn bán hàng giao cho người mua mà chờ đến khi thanh toán tiền hàng mới lập hóa đơn thì bị xử phạt hành chính về thuế do vi phạm chế độ in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn; vi phạm do xác định thiếu doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN.

Sau khi xử phạt, đối với người bán hàng hóa, dịch vụ vẫn phải điều chỉnh lại doanh thu tính thuế, kê khai bổ sung số thuế GTGT đầu ra theo hóa đơn. Đối với người mua hàng hóa, dịch vụ nếu hóa đơn nhận về so với thời gian nhận vật tư không quá 03 tháng (kể từ tháng nhận được hàng hóa, dịch vụ) thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT, trường hợp quá 03 tháng thì không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà phải tính vào chi phí kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương