BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------------
V/v: Chậm nộp Danh sách cá nhân nước ngoài làm việc tại văn phòng của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam được miễn thuế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Văn phòng Dự án Habitat for Humanity International.
Trả lời Đơn thư ngày 24/05/2012 của Văn phòng Dự án Habitat for Humanity International đề nghị hướng dẫn về việc Văn phòng chậm nộp Danh sách cá nhân nước ngoài được miễn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 3 Công văn số 13231/BTC-TCT ngày 18/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài làm việc tại văn phòng của tổ chức phi chính phủ hướng dẫn:
“Văn phòng đại diện của các TCPCPNN tại Việt Nam có trách nhiệm nộp danh sách nhân viên nước ngoài được văn phòng tuyển dụng thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN theo mẫu quy định tại Phụ lục đính kèm công văn này….. cho Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi văn phòng đóng trụ sở chậm nhất là ngày 30/11/2009. Đối với văn phòng chấm dứt hoạt động trước ngày 30/11/2009 thì văn phòng phải nộp danh sách các nhân viên được miễn thuế TNCN cho cơ quan thuế không chậm quá ngày chấm dứt hoạt động.
Trường hợp sau ngày 30/11/2009, văn phòng mới hoạt động hoặc văn phòng có tuyển dụng nhân viên mới hoặc chấm dứt hợp đồng thì phải nộp danh sách nhân viên được miễn thuế TNCN cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động hoặc có phát sinh thay đổi nhân sự”
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Văn phòng Dự án Habitat for Humanity International không nộp Danh sách cá nhân nước ngoài được miễn thuế trong thời hạn quy định là đã vi phạm thủ tục về thuế và sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế. Đối với các cá nhân nước ngoài làm việc tại Văn phòng Dự án Habitat for Humanity International nếu đảm bảo các điều kiện theo hướng dẫn tại công văn số 13231/BTC-TCT ngày 18/9/2009 của Bộ Tài chính thì được miễn thuế.
Tổng cục Thuế thông báo để Văn phòng biết và liên hệ với Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM
- Lưu: VT, TNCN.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Ngô Đình Quang