VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2576/VPCP-TCCB
V/v xử lý các nhiệm vụ chồng chéo hoặc chưa rõ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tạiBáo cáo số 1160/BC-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2007 về tổng hợp, rà soát những vấnđề chồng chéo, phân công chưa rõ, chưa hợp lý, một số vấn đề chưa phân công choBộ, ngành nào thực hiện và đề xuất giải pháp xử lý, Thủ tướng Chính phủ NguyễnTấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Nộivụ tại Báo cáo nêu trên.

2. Yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trươngchuẩn bị Đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ thứ XII và các nghị địnhcủa Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củacác Bộ, cơ quan ngang Bộ để xử lý dứt điểm các vấn đề chồng chéo, chưa phâncông, chưa rõ và chưa hợp lý giữa các Bộ hiện nay.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểBộ Nội vụ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPCP: BTCN, các PCN; Website Chính phủ; các Vụ, đơn vị: TH, XDPL, các Vụ III và IV;
- Lưu: VT, TCCB (05); Hào 65b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMĐoàn Mạnh Giao