VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
V/v: chỉ định thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng và Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (tờ trình số 579/TTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2347/BKHĐT-QLĐT ngày 18 tháng 4 năm 2011) về việc chỉ định thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng và Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng căn cứ các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Đấu thầu; khoản 1, các điểm từ a đến i khoản 2 và điều kiện áp dụng chỉ định thầu tại khoản 3 Điều 40 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ để tự quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng chỉ định thầu nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình; trường hợp không đáp ứng yêu cầu nêu trên thì tổ chức đấu thầu theo quy định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
PCN Phạm Viết Muôn;
- Vụ KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3). Ph 13
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý