VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2578/VPCP-QHQT
V/v nhập giống tre của Đài Loan

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: UBND tỉnh Lai Châu

Về đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu (công văn số 377/CV-UB ngày 13 tháng 5 năm 2003), Văn Phòng Chính Phủ xin có ý kiến như sau:

Văn phòng kinh tế Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội cho biết, việc xuất khẩu một số loại giống cây trồng, vật nuôi quý hiếm của Đài Loan phải được cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan cho phép. Nếu giống tre mà tỉnh Lai Châu dự định nhập khẩu từ Đài Loan thuộc danh mục giống cây trồng, vật nuôi nêu trên thì tỉnh cần liên hệ với đối tác phía Đài Loan yêu cầu giải quyết các thủ tục cần thiết. Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng có thể gửi công văn tới Văn phòng Kinh tế Đài Bắc tại Hà Nội đề nghị giúp can thiệp. Tuy nhiên, trường hợp sau khi đòi hỏi thời gian lâu hơn, vì Văn phòng Kinh tế Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội phải điện về nước nhờ can thiệp giải quyết.

Để biết chi tiết hơn, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh liên hệ với Phòng Kinh tế của Văn phòng Kinh tế Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội, điện thoại 04 8335510 hoặc 0913518877./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy