BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2579/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2003

Kính gửi: Ngânhàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 686/NHNN-TCCB ngày 02/7/2003của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến củaBộ Tài chính tại công văn số 7830TC/TCNH ngày 29/7/2003, Bộ Lao động- Thươngbinh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàngPhát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long là 592,9 đồng/1.000 đồng Tổng thu trừ (-)tổng chi (chưa có lương), tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003:

- Tổng doanh thu : 498.265 triệu đồng

- Tổng chi phí (chưa có lương) : 448.379 triệuđồng

- Tổng thu trừ (-) tổng chi (chưa có lương : 49.868triệu đồng

- Lợi nhuận : 20.300 triệu đồng

- Dự phòng rủi ro trong chi phí : 10.000 triệuđồng

Mức trích dự phòng rủi ro kế hoạch trong chi phínêu trên là mức trích tối thiểu để giao đơn tiền lương. Ngân hàng Phát triển nhàđồng bằng Sông Cửu Long thực hiện trích dự phòng rủi ro theo Quyết định số 488/2000/QĐ-NHNN ngày 27/11/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ,trường hợp số tiền dự phòng rủi ro phải trích thấp hơn mức dự phòng kế hoạch 10tỷ đồng nêu trên thì phần chênh lệch làm lợi nhuận tăng không được tính lương.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi Tổngthu trừ tổng chi (chưa có lương) thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thựchiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc.

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thựchiện đạt từ 110% đến dưới 120% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiềnlương bằng 30% đơn giá gốc.

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thựchiện đạt từ 110% lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 20%đơn giá gốc.

3/ Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết địnhtheo thẩm quyền giao cụ thể đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Pháttriển nhà đồng bằng Sông Cửu Long trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theo thoảthuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năm suất, chất lượng,hiệu quả thực sự cua Ngân hàng và gửi về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đểtheo dõi, kiểm tra./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNGLê Duy Đồng