BỘ TÀI CHÍNH

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2579 TC/TCT
V/v thu phí, lệ phí hàng hải

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Công ty Liên doanh sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật

Trả lời công văn số 33 CTLD/CV ngày 4/3/200 của Công ty Liên doanh sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật về việc áp dụng lệ phí cảng biển, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 4, Mục I, Phụ lục 3 Phí, lệ phí hàng hải đặc biệt ban hành kèm theo Quyết định số 48/2001/QĐ-BTC ngày 28/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì đối tượng áp dụng biểu phí, lệ phí hàng hải đặc biệt là: “Tàu thuỷ (không phân biệt tàu của tổ chức, cá nhân nước ngoài hay của tổ chức, cá nhân Việt Nam) vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu, quá cảnh cho chủ hàng là doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (trừ hàng hoá sản xuất tại Việt Nam vận tải nội địa và tiêu thụ nội địa)”

Vì vậy, nếu Công ty Liên doanh sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật trực tiếp thuê tàu Honshu Silvia để vận chuyển hàng hoá của Công ty xuất khẩu ra nước ngoài, thì tàu Honshu Silvia nộp phí hàng hải theo biểu phí, lệ phí đặc biệt,

Trường hợp Công ty Liên doanh sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật đã bán hàng hoá cho chủ hàng là phía nước ngoài, sau đó chủ hàng thuê tàu Honshu Silvia vận chuyển thì tàu Honshu Silvia phải nộp phí, lệ phí hàng hải theo biểu phí, lệ phí hàng hải đối với tàu thuỷ vận tải quốc tế.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty Liên doanh sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương