BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2579/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế xuất khẩu đối với phế liệu thép không gỉ

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Công ty TNHH Posco VST;
(Tầng 5, Trung tâm kinh doanh DAEHA, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)
- Hiệp hội thép Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 43/2013/CV-PSAHN ngày 10/4/2013 của Công ty TNHH Posco VST và công vănsố 72/HHTVN ngày 22/11/2012 của Hiệp hội thép Việt Nam kiến nghị miễn thuế xuấtkhẩu đối với phế liệu thép không gỉ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Về vấn đề kiến nghị của Công tyTNHH Posco VST và Hiệp hội Thép Việt Nam, Bộ Tài chính đã có công văn số 7073/BTC-CST ngày 28/5/2012 (đính kèm) trả lời, do đó đề nghị Công ty và Hiệphội thép Việt Nam thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Posco VST và Hiệp hội thép Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - CST (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường