BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 257TCT/DNK
V/v: Trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 491 CT/TTHTngày 22/11/2004 của Cục thuế về việc hạch toán chi phí sửa chữa xe bị tai nạnvà khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

Tại tiết c điểm 1.2 Mục III Phần BThông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế giá trị gia tăng quy định:

“Hàng hóa mua vào bị tổn thất dothiên tai, hỏa hoạn, bị mất, xác định do trách nhiệm của các tổ chức, cá nhânphải bồi thường thì thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa này được tính vào giá trịhàng hóa tổn thất phải bồi thường, không được tính vào số thuế GTGT đầu vàođược khấu trừ khi kê khai thuế GTGT phải nộp”.

Căn cứ quy định trên, theo nội dungnêu tại công văn số 491 CT/TTHT của Cục Thuế, Công ty TNHH Ngọc Thành có xe ôtô bị tai nạn (do nguyên nhân khách quan) được cơ quan bảo hiểm bồi thường 60%chi phí sửa chữa xe, Công ty chịu 40% chi phí sửa chữa xe. Khi sửa chữa xe thìsố thuế GTGT đầu vào liên quan đến việc sửa chữa xe, Công ty không được tínhkhấu trừ thuế GTGT đầu vào khi kê khai thuế GTGT phải nộp.

2. Về thuế TNDN:

Giá trị (chi phí) sửa chữa xe donguyên nhân chủ quan hay khách quan đều không được tính vào chi phí hợp lý. Giátrị (chi phí) sửa chữa xe sau khi trừ khoản bồi thường (của các tổ chức, cánhân gây ra tai nạn và của các tổ chức bảo hiểm theo hợp đồng); bù đắp bằng quỹdự phòng tài chính; phần giá trị (chi phí) sửa chữa xe còn lại được đưa vào lỗvà trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế theo quy định của các văn bảnpháp luật về thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếbiết và hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến