BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 258/BTTTT-KHTC
V/v: Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Căn cứ Nghị định số 187/2007/N Đ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tinvà Truyền thông;
- Căn cứ Nghị định số 99/2007/N Đ-CP ngày13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Địnhmức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông kèm theovăn bản này để các cơ quan, tổ chức, cánhân liên quan sử dụng vào việc lập và quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình bưu chính,viễn thông theo quy định hiện hành của nhànước về lập và quản lý chi phí đầutư xây dựng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các doanh nghiệp BCVT ;
- Các Sở TT&TT;
- Các cục, Vụ thuộc Bộ TT&TT ;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 258/BTTTT-KHTC công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông