BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 258 CTY/CV

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan Việt Nam

Thực hiện Công văn số 3895 BNN/KTCN ngày 13/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao cho Cục Thú y chương trình kiểm soát chất tồn dư độc tố, thuốc thú y trong mật ong. Căn cứ sắc lệnh số 96/2003/EC ; Quy định số 74/409 EC của Liên minh Châu Âu (EU) và các hiệp định về vệ sinh thú y ký kết giữa Cục Thú y Việt Nam với các nước thuộc EU và các nước nhập khẩu mật ong của Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh Thú Y theo quy định đối với các cơ sở chăn nuôi sản xuất, thu mua và chế biến mật ong để xuất khẩu.

- Mật ong phải đạt chất lượng tiêu chuẩn theo đúng quy định đặc biệt là chất tồn dư, thuốc thú y... nếu có trong mật ong phải ở mức độ cho phép.

Để xuất khẩu mật ong Việt Nam sang các nước thuận lợi Cục Thú y đã giao trách nhiệm cho Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y TƯ 1 thuộc Cục Thú y phối hợp với Công ty Ong TƯ tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở chăn nuôi ong, chế biến mật ong của các cơ sở này. Kết quả kiểm tra năm 2003 đã xác định được các cơ sở sau đây đủ điều kiện xuất khẩu mật ong là:

1. Công ty ong TƯ (Xí nghiệp vật tư chế biến xuất khẩu II)

2. Công ty Cổ phần Ong mật Đắc Lắc

3. Công ty TNHH Huy Hoàn

4. Công ty TNHH và Sản xuất thương mại Thảo Nguyên

5. Công ty TNHH Ong mật Phương Nam

6. Công ty Cổ phần Ong mật Thành phố Hồ Chí Minh

7. Công ty Cổ phần Ong mật Đồng Nai

8. Công ty TNHH ong mật Việt Nam

9. Công ty TNHH Chế biến Thương mại Long Quân

10. Công ty TNHH Chế biến Thương mại Đức Huy

11. Công ty TNHH ANTI

12. Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nam Thắng

13. Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Xuất khẩu Mai Vy

Cục Thú y trân trọng đề nghị quý Tổng Cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và trạm Hải quan cửa khẩu hết sức giúp đỡ và tạo điều kiện để các cơ sở có tên trên đây được thuận lợi trong việc tiến hành các thủ tục xuất khẩu mật ong sang các nước. Còn các cơ sở khác Trung tâm Kiểm tra VSTY TƯ 1 tiếp tục kiểm tra, nếu đủ điều kiện sẽ thông báo sau./.

CỤC TRƯỞNG CỤC THÚ Y
Bùi Quang Anh