NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT
NAM
------------

Số: 258/NHNN-CSTT

V/v: Ngừng cho vay để đầu tư kinh doanh trên sàn vàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Các ngân hàng thương mại;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại điểm d, h khoản 1 Điều 5 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 1 văn bản số 369/TB-VPCP ngày 30 tháng 12 năm 2009 liên quan đến việc quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Các ngân hàng thương mại ngừng ngay việc cho vay đối với nhu cầu vốn để đầu tư kinh doanh trên sàn giao dịch vàng và tiến hành thu hồi nợ vay (bao gồm cả gốc và lãi vốn vay) đổi các khoản vay đã giải ngân để đầu tư kinh doanh trên sàn giao dịch vàng và phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06 tháng 01 năm 2010.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra, giám sát và thanh tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện không đúng nội dung điểm 1 văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Cơ quan Thanh tra, giám sát NH;
- Vụ Quản lý ngân hàng;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến