BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 258/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bắc Kạn.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 862/CT-THNVDT ngày 21/8/2012 của Cục Thuế tỉnhBắc Kạn về áp dụng tỷ lệ (%) GTGT trên doanh thu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tạiđiểm b, điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 củaBộ Tài chính, hướng dẫn xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trựctiếp như sau:

“b)Đối với cơ sở kinh doanh (trừ các doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừthuế, hộ, cá nhân kinh doanh) bán hàng hóa, dịch vụ có đầy đủ hóa đơn của hànghóa, dịch vụ bán ra theo chế độ quy định hoặc có đủ điều kiện xác định đượcđúng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như hợp đồng và chứng từ thanh toán nhưngkhông có đủ hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào thì GTGT được xác định bằngdoanh thu nhân (x) với tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu.”

“c)Hoạt động kinh doanh; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặcthực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của phápluật thì nộp thuế theo tỷ lệ (%) GTGT do Bộ Tài chính quy định.”

Căncứ hướng dẫn trên, trường hợp ông Phạm Quang Khải là cá nhân không kinh doanh,nhận sửa chữa, gia công công trình phụ trợ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạngiá trị theo hợp đồng là 18.842.000 đồng, có nhu cầu xin cấp hóa đơn lẻ để làmchứng từ thanh toán công trình thì thuộc đối tượng áp dụng điểm c khoản 2 Điều13 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên thì xác định số thuế GTGT phải nộp.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn được biết, căn cứ thực tế hướng dẫnngười nộp thuế./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ KK, PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn