TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 258/TLĐ
V/v: Triển khai Quyết định 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn Ngành Trung ương;
- Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Ngày ngày 16 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chínhphủ ký Quyết định số 1610/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướngđến năm 2020 trong đó có nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạtchuẩn văn hóa do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương công nhận.

Thủ tướng Chính phủ giao Tổng liên đoàn Lao độngViệt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương vàcác địa phương triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa” ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động chỉđạo, tổ chức xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp, khu chếxuất.

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số1610/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động ViệtNam yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Hàng năm hướng dẫn, tổ chức cho các cơ quan,đơn vị, doanh nghiệp đăng ký thi đua xây dựng “Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệpđạt chuẩn văn hóa”. Thời gian đăng ký vào cuối quý IV; tổ chức công nhận vàoquý 1 năm sau.

2. Căncứ Tiêu chuẩn xét và công nhận “Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn vănhóa” của Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDLngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch“Quy định chitiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn vănhóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và bảnghướng dẫn chấm điểm xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóacủa Tổng Liên đoàn (ban hành kèm theo công văn này), các LĐLĐ tỉnh, thành phố,Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc cần cụ thể hóatiêu chí, xây dựng thang điểm, hướng dẫn quy trình, thủ tục xét, công nhận chophù hợp với thực tiễn phong trào tại địa phương, đơn vị.

- Phân cấp xét, công nhận như sau:

+ Đối với các cơquan, đơn vị, doanh nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội vàThành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn văn hóa mà công đoàn cơ sở trực thuộc CĐ ngànhnào thì Chủ tịch Công đoàn ngành đó xét, công nhận.

+ Đối với cáccơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của địa phương và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Trung ương đóng trênđịa bàn các tỉnh, thành phố khác (không thuộc địa bàn Hà Nội và Thành phố HồChí Minh) thì do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố đó xét, công nhận.

3. Về kinh phí triển khai thực hiện, đề nghị cáccấp Công đoàn hàng năm lập dự toán kinh phíphục vụ công tác chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đánh giá, in ấn và tổ chức traoGiấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, thông báo cơquan tài chính cùng cấp sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Đẩymạnh các hoạt động chỉ đạo, tổ chức xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khucông nghiệp, khu chế xuất bằng các phương thức: Tổ chức các lớp tập huấn chocán bộ công đoàn tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thứccủa cán bộ công đoàn về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa; Quy trình, kỹ năng tổ chức xây dựngđời sống văn hóa công nhân. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thaothường xuyên trong công nhân bằng các hoạt động phù hợp như: phát động phongtrào thi đua; các lớp học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; các cuộc thi tìm hiểuvề pháp luật; xây dựng tổ tự quản tại khu nhà trọ công nhân; xây dựng các loạihình câu lạc bộ sở thích; tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chứcphong trào luyện tập thể dục thể thao; đăng ký bình xét công nhận gia đình côngnhân văn hóa...

5. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động ViệtNam yêu cầu các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ Ngành Trung ương, CĐ Tổng Công ty trựcthuộc Tổng Liên đoàn có kế hoạch phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Dulịch và các ban, ngành chức năng triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khókhăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn số 82 TrầnHưng Đạo, Hoàn Kiếm - Hà Nội bằng văn bản hoặc điện thoại số: 04.39421518 đểđược giải đáp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg CP Nguyễn Thiện Nhân, (để b/c);
- Thường trực ĐCT TLĐ
để b/c);
- BCĐ TW TDĐKXDĐSVH (để p/h);
- UBND các tỉnh, Tp trực thuộc TW (để p/h);
- Cục VHCS, Bộ Văn hóa, TT&DL.
- Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Lưu VP, TG.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Ngọc Thanh

HƯỚNG DẪN

CHẤM ĐIỂM XÂYDỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA(Kèm theo công văn số 258 /TLĐ ngày 01 /3/2012 của Tổng Liên đoàn Lao độngViệt Nam)

I. TIÊU CHÍ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA(Thang điểm 100)

TT

NỘI DUNG TIÊU CHÍ

ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30

Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn thành, hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm;

6

70% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;

6

Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;

6

Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công theo quy định của pháp luật;

6

Có sáng kiến, cải tiến quản lý; tổng kết kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn công tác hoặc hoạt động của cơ quan, đơn vị.

6

2

Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở

40

80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

8

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không mắc các tệ nạn xã hội; sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan;

8

Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ;

8

Không hút thuốc lá trong phòng làm việc; không uống rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; bài trí khuôn viên công sở theo đúng quy định.

8

3

Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

30

100% cán bộ, công chức nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

10

Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật;

10

Thực hiện tốt cải cách hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

10

II. TIÊU CHÍ DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA(Thang điểm 100)

TT

NỘI DUNG TIÊU CHÍ

ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển:

20

Đổi mới quản lý, công nghệ, hoàn thành chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh đề ra hàng năm;

5

Thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín trên thị trường;

5

Bộ máy quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh chuyên nghiệp, gọn nhẹ, hiệu quả, giảm chi phí gián tiếp; phân công lao động hợp lý;

5

70% trở lên công nhân thường xuyên được tập huấn, nâng cao tay nghề; có tác phong công nghiệp, lao động có kỷ luật, năng suất, chất lượng và hiệu quả.

5

2

Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp:

30

Có quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động;

5

Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;

5

70% trở lên người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

5

100% CNVCLĐ không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, luân chuyển các sản phẩm văn hóa độc hại; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội;

5

Thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật; khuôn viên doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp;

5

Không hút thuốc lá trong phòng làm việc; không uống rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự.

5

3

Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động:

30

70% trở lên công nhân có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định; Doanh nghiệp có kế hoạch nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân; không xảy ra tình trạng đình công trái pháp luật;

10

Tạo thuận lợi cho công nhân về nơi làm việc, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, học tập nâng cao tay nghề, sinh hoạt đoàn thể; hỗ trợ công nhân lúc khó khăn, hoạn nạn;

10

Xây dựng và tham gia xây dựng cơ sở vật chất hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; định kỳ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch và vui chơi giải trí cho công nhân lao động.

10

4

Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

20

100% người sử dụng lao động và công nhân lao động được phổ biến chính sách, pháp luật;

5

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; tích cực tham gia đóng góp thiết thực các nguồn quỹ nhân đạo, từ thiện xã hội do địa phương tổ chức, vận động;

5

Đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân; tôn trọng nhân phẩm của người lao động;

10

Ghi chú:

- Căn cứ Hướng dẫn này, các ngành, các địaphương có thể cụ thể hóa các tiêu chí và thang điểm cho phù hợp với từng cơquan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 85 điểmtrở lên sẽ được công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.