B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2581/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

Trả lời công văn số 669/CT-THNVDT ngày 25/5/2015 của CụcThuế tỉnh Hậu Giang đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Tại điểma, điểm đ, khoản 1, Điều15 và điểm a, khoản 1, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 củaChính phủ quy định:

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn cóđiều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèmtheo Nghị định này, khu kinh tế, khu công nghệ cao k cả khu công nghệ thông tintập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mớitrong lĩnh vực sản xuất (trừ d ánsản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giảingân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và có tổng doanh thu tốithiểu đạt 10 nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giảingân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao độngchậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.

…”

- Tại điểm a, khoản 1, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu trên quy định:

“1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 nămtiếp theo đốivới:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản1 Điều 15 Nghị định này;”

- Tại điểm c, khoản 2, Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu trên quy định:

“2. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy địnhtại Khoản 1,Khoản 4 Điều 4 và Điều15, Điều 16 Nghị định này và không áp dụng thuế suất 20% quy định tại Khoản 2Điều 10 Nghị định này đối với các khoản thu nhập sau:...

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;”

- Tại khoản 3, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

...3. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và ápdụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệpthuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy địnhtại Khoản 2 Điều 11 Thông tư này) đối với các khoản thu nhập sau: ...c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc din chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;...”

Ngày 02/4/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1147/TCT-CSgửi Cục Thuế tỉnh Bến Tre về chính sách thuếTNDN theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ (bản photo kèm theo).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
-
Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
-
Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung