BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2581TCT/NV7
V/v chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Phú Thọ
- Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 386 CT/NVT ngày 19/6/2003 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ và công văn số 390/CV-CT /NV ngày 20/6/2003 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre đề nghị giải đáp về chính sách thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất có quyết định giao đất không đúng thẩm quyền, đã nộp một phần tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước. Căn cứ vào chính sách thu tiền sử dụng đất, Tổng Cục thuế có ý kiến về nguyên tắc như sau:

1. Trường hợp người sử dụng đất được giao đất nhưng không đúng thẩm quyền, nay cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định lại việc giao đất cho người sử dụng đất đó (quyết định giao đất mới) thì tính thu tiền sử dụng đất tại thời điểm theo quyết định giao đất mới và được trừ tiền sử dụng đất đã nộp vào NSNN trước đây.

2. Trường hợp người sử dụng đất có quyết định giao đất nhưng không đúng thẩm quyền, thực chất là không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ; nếu vị trí đất sử dụng đang phù hợp quy hoạch, không tranh chấp; nay được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét cho hợp pháp hoá quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tuỳ theo từng trường hợp cụ thể thực hiện thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 38/2002/NĐ-CP của Chính phủ và được khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp NSNN trước đây.

Tổng Cục thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương