BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2582/BGTVT-KCHT
V/v: Thỏa thuận đấu nối tạm thời từ đường ngang Khu công nghiệp Nhơn Hoà vào QL19 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Cục Đường bộ Việt Nam.

Phúc đáp đề nghị của Ủy ban nhândân tỉnh Bình Định tại văn bản số 717/UBND-CN ngày 18/3/2009 về việc cho phép đấunối đường ngang nằm trong Khu công nghiệp Nhơn Hoà với QL19; căn cứ công văn số 1344/CĐBVN-GT ngày 15/4/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc đấu nối đườngnhánh từ Khu công nghiệp Nhơn Hoà vào QL19 tỉnh Bình Định để phục vụ xây dựng cơsở hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hoà.

Bộ Giao thông vận tải có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý theo đề xuất của CụcĐường bộ VN cho phép đấu nối tạm thời 01 vị trí trên QL19 tại Km22+979 (bêntrái theo hướng tuyến từ Quy Nhơn đi Gia Lai) vào đường nhánh Khu công nghiệpNhơn Hoà để phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hoà.

2. Chủ dự án phải có thiết kế kỹthuật điểm đấu nối tạm thời từ đường nhánh Khu công nghiệp Nhơn Hoà vào QL19 phùhợp với TCVN4054-2005 (Đường ô tô - yêu cầu thiết kế); đảm bảo các yêu cầu kỹthuật; có biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên QL19 trong phạm viđấu nối.

Toàn bộ kinh phí liên quan đếnviệc xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông, đóng điểm đấu nối tạm thời do Chủđầu tư công trình có sử dụng điểm đấu nối chi trả.

3. Giao cho Cục Đường bộ ViệtNam chấp thuận hồ sơ thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông của điểmđấu nối tạm thời; quy định cụ thể các điều kiện bảo đảm an toàn và các vấn đềcó liên quan; cấp phép thi công (sau khi có cam kết của Chủ dự án về mở và đóngđiểm đấu nối tạm thời) và giám sát việc thực hiện theo quy định của phápluật./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - Khu Quản lý đường bộ V;
 - Sở GTVT tỉnh Bình Định;
 - Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng