VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2582/VPCP-KGVX
V/v tổ chức Hội nghị ngành dược năm 2009.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: BộY tế

Vềđề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 2012/BYT-QLD ngày 10 tháng 4 năm 2009 về Kếhoạch tổ chức Hội nghị ngành dược năm 2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cóý kiến như sau:

1.Đồng ý tổ chức Hội nghị ngành dược năm 2009 thông qua mạng.

2.Bộ Y tế bố trí thời gian tổ chức Hội nghị cho phù hợp để Phó Thủ tướng NguyễnThiện Nhân dự và chỉ đạo Hội nghị.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ