BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2583/QLCL-CL2
V/v: nhập khẩu mặt hàng Malt

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Sabmiller Việt Nam

Phúc đáp công văn số 05/11/2014 ngày 06/11/2014 của Công ty về việc nhập khẩu mặt hàng Malt, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

Thủ tục kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm là 2 thủ tục hoàn toàn khác nhau, cụ thể:

1. Về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với Malt nhập khẩu:

Hiện nay, Malt thuộc thẩm quyền quản lý về an toàn thực phẩm của Bộ Công thương theo quy định tại mục VI, phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT ngày 9/4/2014. Đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công thương để được hướng dẫn.

2. Về kiểm dịch thực vật đối với Malt nhập khẩu:

Hiện tại, Malt là mặt hàng nằm trong “Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để biết thêm thông tin, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NNPTNT để được hướng dẫn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT. Phùng Hữu Hào (để biết) ;
- Cục BVTV;
- Lưu: VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp