BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2583/TCT-CS
V/v Thuế GTCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 169/CT-KTT ngày10/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn hỏi về thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồnvốn viện trợ không hoàn lại.Về vấnđề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 12 Mục II Phần A và Điểm 19.eMục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành về thuế GTGT;

Ngày 22/10/2012, Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 14401/BTC-CST trả lời về chính sách thuế GTGT đối với dự án sử dụng tiền việntrợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo cho Công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế(bản photocopy kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào quy định, hướng dẫn nêu trên vàtrường hợp cụ th đ xử lý phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
-
Lưu: VT, CS(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân