VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2583/VPCP-KGVX
V/v xét nghiệm HIV cho thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xétđề nghị của Bộ Quốc phòng (văn bản số 103/BQP-PC ngày 08 tháng 01 năm 2009), ýkiến của Bộ Tư pháp (văn bản số 366/BTP-PLHSHC ngày 12 tháng 02 năm 2009), Bộ Ytế (văn bản số 1486/BYT-AIDS ngày 24 tháng 3 năm 2009) về việc xét nghiệm HIVcho thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng,Chủ tịch Ủy ban quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mạidâm có ý kiến như sau:

GiaoBộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng,Công an, Y tế các cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy định danh mục nghề đặcbiệt thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng nhằm cụ thể hóa quy định tại điểm bKhoản 1 Điều 20 Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS.Trong khi chưa có quy định cụ thể, giao Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Y tếnghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành về xét nghiệm HIV trong khám tuyểnnghĩa vụ quân sự phù hợp với yêu cầu thực tế.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: NC, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ