VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2584/VPCP-KTTH
V/v ứng vốn đầu tư XD các Trung tâm Giáo dục LĐ-XH.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Điện Biên, Sơn La.

Xétđề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2265/BKH-LĐVX ngày 7 tháng 4năm 2009 về việc tạm ứng vốn đầu tư xây dựng các Trung tâm Giáo dục lao động –xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1.Giao Bộ Tài chính ứng trước 206 tỷ đồng (hai trăm linh sáu tỷ đồng) từ nguồnngân sách trung ương cho thành phố Hải Phòng, các tỉnh: Nam Định, Hải Dương,Hưng Yên, Điện Biên, Sơn La thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáodục lao động – xã hội. Mức vốn ứng cụ thể cho từng địa phương thực hiện như đềnghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Danh mục kèm theo văn bản số 2265/BKH-LĐVX nêu trên. Việc ứng vốn, quản lý và sử dụng vốn ứng thực hiện theo đúng quy địnhhiện hành.

2.Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn trong dự toán ngân sách năm 2010để hoàn trả ngân sách trung ương số vốn tạm ứng tại điểm 01 nêu trên theo đúngquy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng