BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2586/TCT-KK
V/v thủ tục khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng ủy thác XK

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Dulịch Thiên Kim

Trả lời công văn số 26/CV-TK2010 ngày 14/6/2010 của Công ty TNHH TM DV DL Thiên Kim về việc hoàn thuế giá trịgia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về trường hợp thủ tục hồ sơ khấu trừ,hoàn thuế GTGT đối với hàng ủy thác xuất khẩu, Bộ Tài chính đã có công văn số 2416/BTC-TCT ngày 27/02/2010 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương và công văn số 211/BTC-TCT ngày 18/6/2010 gửi Tổng công ty Lương thực miềnNam (TCT LT Miền Nam) về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng ủy thác xuất khẩu gạosang 3 thị trường tập trung (Philippines, Malaysia và Indonesia).

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH TMDV DL Thiên Kim ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu gạo với TCT LT Miền Nam để xuấtkhẩu gạo sang thị trường Philippines, Malaysia và Indonesia, khi làm thủ tục hồsơ hoàn thuế, Công ty đề nghị TCT LT Miền Nam gửi văn bản thông báo cho Công tybiết về các hồ sơ chứng từ do Tổng công ty LT Miền Nam lưu giữ (đối với loạiphải gửi cho bên ủy thác xuất khẩu) theo đúng hướng dẫn tại công văn số211/BTC-TCT nêu trên.

Khi gửi hồ sơ hoàn thuế GTGT, Côngty TNHH TM DV DL Thiên Kim ghi rõ: Hồ sơ văn bản này thuộc tài liệu mật, đơn vịquản lý lưu giữ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của hồ sơkhai thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công tyTNHH Thương mại - Dịch vụ Du lịch Thiên Kim biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT LT Miền Nam;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải