ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2586/UBND-KTN
V/v lưu ý một số nội dung bổ sung trong công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các cấp trên địa bàn tỉnh

Bình Dương, ngày 03 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
-
Sở Tài chính;
-
Sở Kế hoạch và Đầu tư;
-
Sở Xây dựng;
-
Sở Giao thông - Vận tải; - Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh;
-
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

Thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 củaChính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nướcthanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theohình thức xây dựng - chuyển giao; Nhằm thu hút nguồn lực phục vụ đầu tư xây dựngcác công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Trong quá trình thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020các cấp và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh cần lưu ý xác địnhquỹ đất dự kiến để thực hiện thanh toán chonhà đầu tư khi Nhà đầu tư đã bỏ vốn ra xây dựng các công trình của Nhà nước (thựchiện Nghị định số 1 5/2015/NĐ-CP ngày14/02/2015 của Chính phủ và Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ); Ưu tiên dành quỹ đất sạch (đấtđã giải phóng mặt bằnghoặc không phải giải phóng mặt bằng hiện do Nhà nước đang quản lý); đất của cơ sở nhà, đất tại vị trícũ sử dụng để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới.Trong đó, xác định cụ thể các công trình, dự án, vị trí, địa điểm, loại đất đượcquy hoạch (nơi công trình được xây dựng và quỹ đất để thanh toán).

2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, SởKế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyệntham mưu thực hiện tốt các quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy địnhcơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầutư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ theo quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mứckinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tham mưu Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện công tác điều chỉnh quyhoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

4. Việc điều chỉnh Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất phức tạp, quy trình kéodài, mất nhiều thời gian, do đó yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung nêu trên để công tác quy hoạch sửdụng đất đạt chất lượng cao./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TT.TU, TT.HĐND Tnh;
-
CT, PCT.UBND tỉnh;
-
LĐVP, Lâm KTTH, VHXH, TH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam