BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2587/TCT /NV1
V/v Thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty Dệt May Thành Công
(P 414, số 25 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 73/CN ngày 10/6/2003 của Công ty dệt Thành Công về thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và công văn số 6078 TC/TCT ngày 12/6/2003 của Bộ Tài chính về việc giải quyết vướng mắc về thuế GTGT thì:

Các trường hợp xuất khẩu hàng hóa từ ngày 1/10/2002 phải có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu theo hướng dẫn tại điểm 1.1, mục III Thông tư số 82/2002/TT /BTC, trong đó, có điều kiện hàng hoá xuất khẩu thanh toán qua ngân hàng thì mới được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hoá xuất khẩu. Các trường hợp nước ngoài thanh toán cho Công ty trực tiếp bằng tiền mặt không qua ngân hàng thì hàng hoá xuất khẩu không được áp dụng thuế suất 0%.

Trường hợp công ty xuất khẩu hàng hoá thanh toán bằng hình thức bù trừ hàng hoá, nếu công ty có đủ thủ tục, hồ sơ theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 5957 TC/TCT ngày 9/6/2003 của Bộ Tài chính về việc thanh toán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu bằng hàng thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu trước ngày 1/10/2002 và khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt, nếu Công ty có đủ điều kiện thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC (nêu trên) thì được hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC .

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Dệt may Thành công biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc