BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2588/BGTVT-VT
V/v Hướng dẫn về dự án sản xuất, lắp ráp xe buýt áp dụng miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện chưa sản xuất được trong nước.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Để tạo điều kiện phát triển vận tảihành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ ChíMinh, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép miễn thuế nhập khẩu đối với phụtùng, linh kiện để sản xuất lắp ráp xe buýt của Dự án đầu tư phát triển vận tảihành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ ChíMinh. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 185/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm2012 hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất lắpráp xe buýt của Dự án đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xebuýt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, căn cứnhu cầu đầu tư phương tiện cho mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xebuýt giai đoạn đến năm 2015, chỉ đạo các Ban, ngành lập Dự án đầu tư phương tiệnvận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (sử dụng xe buýt được sản xuất, lắpráp trong nước), trong đó nêu rõ các nội dung sau:

1. Thời gian thực hiện dự án: Tronggiai đoạn từ 2013 đến 2015.

2. Nhu cầu đầu tư phương tiện chohoạt động xe buýt tại thành phố đến năm 2015.

3. Số lượng xe buýt sản xuất, lắpráp để phục vụ các tuyến xe buýt thuộc thành phố đến năm 2015.

4. Số lượng phụ tùng, linh kiện đượcưu đãi theo quy định tại Thông tư số 185/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2012của Bộ Tài chính.

5. Đơn vị thực hiện dự án sản xuất,lắp ráp.

Sau khi Dự án được các Ban, ngànhthành phố xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố gửi Dự án đầu tư phương tiện vậntải hành khách công cộng bằng xe buýt đến Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính,Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến góp ý trước khi quyết định phê duyệt.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phốHà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năngtriển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Công thương;
- Lưu VT, VTải.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công