BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2588/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu xe ôtô dưới dạng tài sản di chuyển

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2006

Kínhgửi: Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương mại

Tổng cục Hải quan đang xử lý vụviệc liên quan đến việc nhập khẩu xe ôtô dưới dạng tài sản di chuyển của ôngNguyễn Gia Chiến - Việt kiều Mỹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đượcphép hồi hương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại gạch đầu dòngthứ 4, điểm 2, phần II, Thông tư liên tịch số 27/2001/TTLT /BTM-TCHQ ngày06/12/2001 thì khi làm thủ tục nhập khẩu ôtô, người nhập khẩu phải nộp cho cơquan Hải quan Giấy đăng ký ôtô do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp,thời gian ít nhất là 6 tháng trước thời điểm về nước. Tuy nhiên, trường hợptrên giấy đăng ký xe ôtô thể hiện ngày cấp là 24/03/2006 và ngày đo công tơ métlà ngày 15/10/2005, thời điểm về nước của ông Chiến là ngày 26/04/2006, như vậygiấy chứng nhận quyền sở hữu xe của ông Chiến không đáp ứng được về mặt thờigian so với thời điểm về nước. Tuy nhiên qua xem xét giấy chứng nhận quyền sởhữu xe (bản sao) do Bang California cấp thì thực tế ông Chiến đã mua chiếc xenày từ ngày 15/10/05 theo hình thức trả góp.

Như vậy, việc mua xe của ôngChiến trên thực tế diễn ra từ tháng 11/2005 tính đến ngày về nước là được 06tháng phù hợp với thời gian quy định nêu trên. Do vậy, quan điểm của Tổng cụcHải quan đối với trường hợp này là cho phép ông Chiến được nhập khẩu chiếc xetrên theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đượcphép hồi hương với điều kiện ông Chiến phải xuất trình được Hợp đồng mua xe vớiHãng xe hoặc giấy tờ có giá trị tương đương (Hợp đồng phải thể hiện được thờiđiểm mua xe là từ tháng 10/2005 trở về trước) và các giấy tờ còn lại thuộc bộhồ sơ nhập khẩu phải đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

Để có cơ sở thống nhất giảiquyết việc tạm nhập xe của ông Chiến, Tổng cục Hải quan kính đề nghị Vụ Xuấtnhập khẩu – Bộ Thương mại có ý kiến về vấn đề nêu trên.

Trân trọng sự hợp tác của QuýVụ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An