VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2588/VPCP-QHQT
V/v dự án Hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2638 BKH/VPTĐ ngày 06 tháng 05 năm 2003), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Tạm thời dừng thẩm định dự án “Xây dựng Hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại Việt Nam”.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan đàm phán tìm nguồn tài trợ phù hợp cho dự án.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan được biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao