BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2011

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Minh Hồng