BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2589/TCT-CS
V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty TNHH đấu giá tài sản Đông Dương;
- Chi cục thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu.

Trả lời côngvăn số 119/CCTHADS ngày 23/1/2015 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Sông Cầuvề việc xuất hoá đơn đối với tài sản ban đấu giá và công văn số 15/CV-ĐD ngày6/1/2015 của Công ty TNHH Đấu giá tài sản Đông Dương đề nghị hướng dẫn vướng mắcphát sinh trong quá tỉnh bán đấu giá tài sản thi hành án và tài sản thế chấp, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 13,Thông tư sô 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy địnhvề hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

"Điều 13.Cấp hoá đơn do Cục Thuế đặt in

1. Cơ quanthuế cấp hoá đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ vả cá nhânkhông kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cầncó hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổchức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không

kinh doanhbán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộctrường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế khôngcấp hoá đơn.

Riêng đối vớitổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theophương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giábán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơquan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao chongười mua."

Tại khoản 8a,Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/2/2013 của ChínhPhủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy địnhvề đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

" …Bántài sản đảm bảo tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thựchiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay.”

- Điều 8Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung thêm điểm a khoản8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định :

"a) Dịchvụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

- Chiết khấu,tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác;

- Bảo lãnhngân hàng;

- Cho thuêtài chính;

- Phát hànhthẻ tín dụng.

Trường hợp tổchức tín dụng thu các loại phí liên quan đến phát hành thẻ tín dụng thì các khoảnphí thu từ khách hàng thuộc quy trình dịch vụ cấp tín dụng (phí phát hành thẻ)theo quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng như phí trả nợ trướchạn, phạt chậm trả nợ, cơ cấu lại nợ, quản lý khoản vay và các khoản phí khácthuộc quy trình cấp tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng(GTGT).

Các khoản phígiao dịch thẻ thông thường không thuộc quy trình cấp tín dụng như phí cấp lạimã phí cho thẻ tín dụng, phí cung cấp bản sao hoá đơn giao dịch, phí đòi bồihoàn khi sử dụng thẻ, phí thông báo mất cắp, thất lạc thẻ tín dụng, phí huỷ thẻtín dụng, phí chuyển đổi loại thẻ tín dụng và các khoản phí khác thuộc đối tượngchịu thuế GTGT.

- Bao thanhtoán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiệnthanh toán quốc tế;

- Bán tài sảnbảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi

hành án hoặcbên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền của bên cho vay để trả nợkhoản vay có bảo đảm, cụ thể:

+ Tài sản đảm bảotiền vay được bán là tài sản thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký với cơquan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

+ Việc xử lýtài sản đảm bảo tiền vay thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảođảm.

Trường hợp hếtthời gian trả nợ, người có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải bàngiao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm tiềnvay theo quy định của pháp luật thì các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sảnbảo đảm theo quy định.

Trường hợp tổchức tín dụng nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trảnợ thì tổ chức tín dụng thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuấtkinh doanh theo quy định. Khi tổ chức tín dụng bán tài sản phục vụ hoạt độngkinh doanh nếu tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì tổ chức tín dụng phảikê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Ví dụ 3:Tháng 3/2014, Doanh nghiệp A là cơ sở kinh doanh nộp thuế

GTGT theophương pháp khấu trừ thế chấp dây chuyền, máy móc thiết bị để vay vốn tại Ngânhàng B, thời gian vay là 1 năm hạn trả nợ là ngày 31/3/2015). Đến ngày31/3/2015, Doanh nghiệp A không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản choNgân hàng B thì khi bàn giao tài sản, Doanh nghiệp A thực hiện thủ tục bàn giaotài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về việc xử lý tài sản bảo đảm. Ngânhàng B bán tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ thì tài sản bán ra thuộc đốitượng không chịu thuế GTGT.

Ví dụ 3a:Tháng 12/2014, Doanh nghiệp B là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ thế chấp nhà xưởng trên đất và quyền sử dụng đất để vay vốn tạiNgân hàng thương mại C, thời gian vay là 1 năm, hạn trả nợ là ngày 15/12/2016,Ngân hàng thương mại C và Doanh nghiệp B có đăng ký giao dịch bảo đảm (thế chấpnhà xưởng trên đất và quyền sử dụng đất) với cơ quan có thẩm quyền. Đến ngày15/12/2016, Doanh nghiệp B không có khả năng trả nợ và Ngân hàng thương mại Ccó văn bản đồng ý giải chấp để Doanh nghiệp B được bán nhà xưởng để trả nợ Ngânhàng, tháng 1/2017 Doanh nghiệp B bán nhà xưởng để trả nợ Ngân hàng thì nhà xưởngbán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT."

- Tại khoản4, khoản 5 Điều 1 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chínhquy định:

"4.Trường hợp tổ chức tín dụng nhận giá trị bất động sản là tài sản bảo đảm tiềnvay để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm thì tổ chức tín dụngkhi được phép chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật phải kêkhai nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào Ngân sáchNhà nước. Trương hợp ban đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay thì sốtiên thu được thực hiện thanh toán theo quy định của Chính phủ về bảo đảm tiềnvay của các tổ chức tín dụng và kê khai nộp thuế theo quy định.

Sau khi thanhtoán các khoản trên, số tiền còn lại được trả cho các tổ chức kinh doanh đã thếchấp bất động sản để bảo đảm tiền vay.

Trường hợp tổchức tín dụng được phép chuyển nhượng bất động sản đã được thế chấp theo quy địnhcủa pháp luật để thu hồi vốn nếu không xác định được giá vốn của bất động sảnthì giá vốn được xác định bằng (=) vốn vay phải trả theo hợp đồng thế chấp bấtđộng sản cộng (+) chi phí lãi vay chưa trả đến thời điểm phát mãi bất động sảnthế chấp theo hợp đồng tín dụng cộng (+) các khoản chi phí phát sinh khi chuyểnnhượng bất động sản nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

5. Trường hợp cơquan thi hành án bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm thi hành án thì sốtiền thu được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về kê biên, đấugiá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án. Tổ chức được ủy quyền bán đấu giábất động sản thực hiện kê khai, khấu trừ tiền thuế thu nhập từ chuyển nhượng bấtđộng sản nộp vào Ngân sách Nhà nước. Trên các chứng từ ghi rõ kê khai, nộp thuếthay về bán tài sản đảm bảo thi hành án.

Trường hợp cơquan thi hành án chuyển nhượng bất động sản là tài sản đảm bảo thi hành án nếukhông xác định được giá vốn của bất động sản thì giá vốn được xác định bằng (=)số tiền nợ phải trả nợ theo quyết định của Tòa án để thi hành án cộng (+) cáckhoản chi phí phát sinh khi chuyển nhượng bất động sản nếu có hóa đơn chứng từhợp pháp."

Liên quan bántài sản đảm bảo tiền vay, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5858/TCT-CS ngày26/12/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Công ty cho thuê tài chính TNHHMTV Kexim Việt Nam.

Căn cứ quy địnhnêu trên:

- Về thuếGTGT và hóa đơn: Tài sản đảm bảo tiền vay khi bán thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT. Theo đó, trường hợp Công ty TNHH đấu giá tài sản Đông Dương có ký hợpđồng với cơ quan Thi hành án dân sự để bán tài sản đảm bảo tiền vay hoặc cơquan thi hành án dân sự trực tiếp bán tài sản đảm bảo tiền vay thì không sử dụnghóa đơn GTGT. Cơ quan thi hành án có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các văn bản,giấy tờ có liên quan đến việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều106 Luật thi hanh án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/1/2008 cho người mua đượctài sản đấu giá để làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng theo quy địnhcủa pháp luật.

Trường hợpNgân hàng bán tài sản đảm bảo tiền vay thì Ngân hàng phải xuất hóa đơn cho ngườimua.

- Về thuếTNDN: Về nội dung này Tổng cục Thuế đã có công văn Tổng cục Thuế đã có công vănsố 5858/TCT-CS ngày 26/12/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Công ty chothuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam. Đề nghị Công ty TNHH đấu giá tài sảnĐông Dương, Chi cục thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu nghiên cứu.

Tổng cục Thuếtrả lời Công ty TNHH đấu giá tài sản Đông Dương và Chi cục thi hành án dân sựthị xã Sông Cầu được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Phú Yên;
- Vụ PC (BTC);

-
Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT,
CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn