VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2589/VPCP-QHQT
V/v Bổ sung mục tiêu kinh doanh của CTLD Hải Ninh - Lợi Lai

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Tài chính, Công An, Văn Hoá-Thông tin.
- Tổng cục Du lịch.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn 2446 BKH/QLDA ngày 23 tháng 4 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về việc bổ sung mục tiêu kinh doanh của Công ty Liên doanh Hải Ninh-Lợi Lai, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Công ty liên doanh Hải ninh-Lợi Lai được bổ sung thêm các mục tiêu hoạt động như sau:

- Tổ chức biểu diễn ca múa nhạc tại khách sạn của Công ty do các nghệ sĩ nước ngoài thực hiện;

- Xây dựng và kinh doanh khu vui chơi giải trí (không có thưởng dưới mọi hình thức) trên dưới diện tích 30 ha tại thôn 1, xã Bình Ngọc, thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể và điều chỉnh giấy phép đầu tư cho công ty theo quy định hiện hành của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao