BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 258TCT/DNK
V/v: áp dụng thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trảlời công văn số 1996 CT/TT&HT ngày 21/12/2004 của Cục thuế hỏi về việc ápdụng thuế suất thuế GTGT đối với một số mặt hàng nông sản sấy khô và qua chếbiến tẩm ướp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 2.10 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định việc áp dụng thuế suấtthuế GTGT 5% đối với: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôitrồng, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, ướp đông, phơisấy khô ở khâu kinh doanh thương mại.

Tạiđiểm 3.12 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nói trên quy định việc ápdụng thuế suất thuế GTGT 10% đối với: Sữa, bánh kẹo, nước giải khát và các loạithực phẩm chế biến khác, trừ các loại thực phẩm thuế suất 5%.

Căncứ quy định trên:

-Trường hợp cơ sở kinh doanh mua nông sản là môn nhật (khoai mỡ), hành, ngò gai,bắp cải, cà rốt … tươi về sơ chế (phơi sấy khô) rồi đóng gói bán ra thì áp dụngthuế suất thuế GTGT 5%.

-Trường hợp cơ sở kinh doanh mua nông sản là môn nhật (khoai mỡ), hành, ngò gai,bắp cải, cà rốt … tươi về chế biến qua các công đoạn cắt, gọt rửa, khử trùng,băm nhỏ, sấy khô rồi làm chín, tẩm ướp đường, gia vị, rồi đóng gói bán ra thìáp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Trườnghợp trước ngày công văn này các cơ sở kinh doanh đã áp dụng thuế suất thuế GTGTđối với các mặt hàng nói trên khác với mức thuế suất hướng dẫn trên đây thìkhông điều chỉnh lại.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng B (TCT)
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Lưu: VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến